apen-icoon

Monkey Talk

Voorwaarden

Inleiding

Dit document, dat ook kan worden aangeduid als "Terms of Service", "Voorwaarden", "Gebruikersovereenkomst" of "Overeenkomst", is een juridisch bindende overeenkomst tussen individuen, bedrijven en organisaties (Gebruikers) en Eastwood Media B.V., gevestigd te 24 Zinkstraat, 4823AD, Breda, Nederland, waarnaar hierna ook kan worden verwezen als "MonkeyTalk", "Bedrijf" de "Website" of "Web-site".

De termen "ons", "wij", en "onze" kunnen ook gebruikt worden om te verwijzen naar MonkeyTalk, terwijl de termen "u", "uw", "Gebruiker", en "Bezoeker", kunnen gebruikt worden om te verwijzen naar alle gebruikers van de Website. De termen "Content" en "Inhoud" worden gebruikt om te verwijzen naar alle materialen die beschikbaar worden gesteld via de Website.

Voor de toegang tot en het gebruik van alle Inhoud en diensten van de Website bevestigt u dat u ten minste 18 (achttien) jaar oud bent (of de wettelijke leeftijd in uw staat, land of plaats indien deze hoger is dan 18).

Door gebruik te maken van onze Website gaat u ermee akkoord dat u zich houdt aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en onze Regels. U bevestigt ook dat u akkoord gaat met ons Privacybeleid en ons Terugbetalingsbeleid.

Toegang tot en gebruik van de website

Wij verlenen u een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van onze Website, strikt in overeenstemming met deze Overeenkomst. Uw rechten op grond van deze Overeenkomst zijn niet overdraagbaar of overdraagbaar en een dergelijke overdracht is nietig of vernietigbaar waar van toepassing.

Deze Overeenkomst creëert op geen enkele wijze een agentschap, partnerschap, joint venture, of werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer relatie tussen u en ons.

Wij behouden ons het recht voor om (tijdelijk of voor onbepaalde tijd) de werking van onze Website stop te zetten (bijvoorbeeld om onderhoud aan onze Website te plegen). Wij behouden ons tevens het recht voor om onze Website af te wisselen:

 • Om technische redenen, zoals problemen met onze servers, hardware- of softwarestoringen, hackeraanvallen, enz.
 • Om updates van onze hardware of software uit te voeren ten voordele van onze Website en/of gebruikerservaring.
 • In ieder geval om legitieme redenen, zoals bezwaren met betrekking tot de privacy of legitieme bezwaren met betrekking tot de inhoud of het onderhoud van onze Website.
 • Indien wij besluiten dat onze Website geen commerciële reden meer heeft om verder te werken.
 • Indien er zich wijzigingen voordoen in de door ons geleverde diensten.

Wij sluiten niet specifiek gevallen uit waarin onze Website niet beschikbaar kan zijn (tijdelijk of voor onbepaalde tijd) als gevolg van technische of onderhoudsproblemen. Onze Website is niet immuun voor virussen, hackeraanvallen, storingen van hardware en software, en andere onverwachte zaken die buiten onze controle vallen.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor problemen of schade, inclusief materiële schade, die Gebruikers van onze Diensten ondervinden als gevolg van technische redenen.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor problemen of schade die Gebruikers van onze Diensten ondervinden die veroorzaakt worden door internet- of datastoringen.

Wij beloven alle haalbare acties te ondernemen om de correcte werking van onze Diensten te herstellen in geval van technische of onderhoudsproblemen.

Alle problemen en/of kosten in verband met internetverbindingen en/of mobiele dataverbindingen zijn de verantwoordelijkheid van de individuele Gebruiker. Wij adviseren alle Gebruikers om zich te vergewissen van de kosten van eventuele internet- of dataverbindingen alvorens onze Website te gebruiken.

Inhoud gebruiker

Gebruikers kunnen tekst, audio (mondelinge uitspraken) en video-informatie verzenden naar andere Gebruikers. Door Gebruikerscontent via de Website beschikbaar te stellen, verleent u ons hierbij een wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije licentie, met het recht om sublicenties te verlenen, om deze Gebruikerscontent te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, te wijzigen, te distribueren, in licentie te geven, te verkopen, over te dragen, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, te verzenden, te streamen, uit te zenden en anderszins te exploiteren op, via of door middel van de Website en websites van derden. Dit omvat het gebruik van deze Inhoud voor commerciële doeleinden.

Wij maken geen aanspraak op eigendomsrechten op dergelijke Gebruikersinhoud en niets in deze Overeenkomst zal worden beschouwd als een beperking van de rechten die u kunt hebben om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken en te exploiteren. Het auteursrecht voor alle Inhoud blijft in het bezit van de Gebruiker die ze heeft verstrekt.

U erkent en stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersinhoud die u via de Website beschikbaar stelt. Dienovereenkomstig verklaart en garandeert u dat u ofwel de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Gebruikersinhoud die u via de Website beschikbaar stelt, ofwel dat u over alle rechten, licenties, toestemmingen en vrijwaringen beschikt die nodig zijn om ons de rechten op dergelijke Gebruikersinhoud te verlenen, zoals beoogd onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.

U verklaart en garandeert dat noch de Gebruikersinhoud, noch uw uitzending of overdracht van de Gebruikersinhoud, noch ons gebruik van de Gebruikersinhoud (of een deel daarvan) op, via of door middel van de Website of websites van derden, inbreuk maakt op het octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten, of rechten van publiciteit of privacy van een derde, of deze schendt, of leidt tot de schending van toepasselijke wet- of regelgeving.

Het auteursrecht op alle andere inhoud, inclusief afbeeldingen, UI-ontwerp, enz., die op onze Website te vinden zijn, behoort ons toe.

U stemt ermee in geen Inhoud te verstrekken die in strijd is met de bepalingen van deze Overeenkomst en onze Regels, de rechten van andere Gebruikers, of die als obsceen of aanstootgevend voor anderen kan worden beschouwd.

U stemt ermee in geen Inhoud te verzenden die in strijd is met, of aanzet tot gedrag dat in strijd is met, enige toepasselijke wet of regelgeving of aanleiding zou kunnen geven tot civiele aansprakelijkheid.

U stemt ermee in om geen reclame te maken of commerciële diensten aan te bieden wanneer u onze Website gebruikt. U stemt ermee in de Website of de Inhoud niet te gebruiken voor commerciële doeleinden of ten voordele van derden of op een manier die niet is toegestaan volgens deze Overeenkomst.

Kwaadwillige gebruikersactiviteit

U stemt ermee in om geen van de volgende dingen te doen:

Pogingen om de kwetsbaarheid van ons systeem of netwerk te peilen, te scannen of te testen of om veiligheids- of verificatiemaatregelen te doorbreken;

 • Het omzeilen, omzeilen, verwijderen, deactiveren, beschadigen, ontsleutelen of anderszins omzeilen van een technologische maatregel die door ons of een van onze providers of een andere derde (inclusief een andere Gebruiker) is geïmplementeerd om de Website of Inhoud te beschermen;
 • Pogingen om toegang te krijgen tot de Website of Inhoud of deze te doorzoeken of Inhoud van de Website te downloaden via het gebruik van een motor, software, tool, agent, apparaat of mechanisme (inclusief spiders, robots, crawlers, data mining tools en dergelijke) anders dan algemeen beschikbare webbrowsers van derden;
 • Vervalsen van TCP/IP packet headers of een deel van de header informatie in een e-mail posting, of op enigerlei wijze gebruik maken van de Website of Content om gewijzigde, bedrieglijke of valse bron-identificerende informatie te verzenden;
 • Pogingen om de software die gebruikt wordt om de Website of Inhoud aan te bieden te ontcijferen, te decompileren, te disassembleren of te onderwerpen aan reverse engineering;
 • De toegang van een Gebruiker, host of netwerk verstoren of trachten te verstoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzenden van een virus, overbelasting, flooding, spamming, of mail-bombing van de Website;
 • Ontwikkel een concurrerende applicatie of website;
 • andere personen aan te moedigen of in staat te stellen een van de voorgaande handelingen te verrichten.

Betaalde producten of diensten

Wij kunnen sommige betaalde producten of diensten aanbieden aan onze Gebruikers, op onze Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, digitale goederen en diensten en abonnementen.

Als u iets van ons koopt, verklaart en garandeert u ook dat:

U hebt de beschrijving van het product of de dienst gelezen en begrijpt duidelijk wat het inhoudt;

 • Alle betalingsinformatie die u verstrekt is waarheidsgetrouw en volledig;
 • Door u gemaakte kosten zullen worden gehonoreerd door uw bank of credit card maatschappij;
 • U betaalt de door u gemaakte kosten tegen de gepubliceerde prijzen, inclusief eventuele toepasselijke belastingen;
 • Als uw aanvankelijke betaling wordt geweigerd, blijft u de gemaakte kosten betalen, inclusief een eventuele toeslag die wij vanwege de geweigerde betaling moeten betalen.
 • Betaalde diensten mogen niet aan derden worden overgedragen.
 • Indien u het niet eens bent met het bedrag dat met uw bankkaart in rekening is gebracht voor het gebruik van de Website, neem dan contact met ons op voordat u contact opneemt met de uitgever van de bankkaart voor een terugbetaling (Chargeback). Uw verzoek zal worden overwogen en indien wij het gerechtvaardigd achten, zal het betwiste bedrag op uw kaart worden teruggestort. Terugbetaling onder het goedgekeurde verzoek kan tot 20 werkdagen duren. In het geval dat wij uw verzoek afwijzen, kunt u contact opnemen met de uitgever van de bankkaart.

Wij kunnen extra betaalde functies aanbieden op onze Website, zoals de mogelijkheid om een verbod te verwijderen voor het verstrijken van de verbodsperiode. Deze betaalde functies kunnen worden aangekocht via een reeks van voorgestelde betalingsmethodes op onze Website.

Alle betalingen voor betaalde diensten op onze Website zijn onderhevig (of niet onderhevig) aan terugbetaling volgens ons Terugbetalingsbeleid.

De betalingsvoorwaarden voor communicatie en de voorwaarden voor terugbetaling van de rekening kunnen op elk moment door de Website worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing aan de Gebruikers. In het geval dat deze wijzigingen de voorwaarden van de Overeenkomst aanzienlijk wijzigen, hebt U het recht om het gebruik van de Website te beëindigen.

Als u van mening bent dat de aard van het product of de dienst voor u niet duidelijk genoeg is, koop het dan niet en aarzel niet om contact met ons op te nemen voordat u tot aankoop overgaat.

Externe URL's

Wij behouden ons het recht voor om links naar externe websites, internetbronnen en goederen van derden op onze Website te plaatsen.

Wij proberen alleen links aan te bieden naar gerespecteerde bronnen van derden, maar wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud op websites van derden, de veiligheid van uw persoonlijke gegevens privacy op dergelijke sites, of enige acties die u op externe websites neemt. U erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor en aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke websites of bronnen. U erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van externe websites of bronnen, noch voor de inhoud, producten of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen.

Koppeling en inbedding

U mag links naar onze Website plaatsen en deze op uw websites, toepassingen of andere internetbronnen invoegen op voorwaarde dat:

 • U mag geen enkel deel van onze Website verwijderen of onleesbaar maken door middel van framing of anderszins;
 • Uw toepassing, internetbron of website houdt zich niet bezig met illegale of pornografische activiteiten;

U stopt met het verstrekken van links naar onze Werbsite en met het inbedden van onze Website onmiddellijk op ons verzoek.

Beëindiging van de toegang

Elke Gebruiker die onze Regels overtreedt tijdens het gebruik van onze Website, de voorwaarden van deze Overeenkomst, of Inhoud verschaft of verspreidt zoals uiteengezet in p.3 van deze Overeenkomst, kan de toegang tot onze Website beperkt zien zonder enige kennisgeving of verplichting (financieel of anderszins) met inbegrip van het recht voor ons om alle software, technische, juridische en andere middelen te gebruiken om ervoor te zorgen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan (met inbegrip van, zonder enige beperking, het blokkeren van bepaalde IP-adressen).

Wij proberen alle Gebruikers op de hoogte te brengen van dergelijke beperkingen, maar zijn hiertoe niet verplicht.

Voor tijdelijke toegangsbeperkingen worden de verbodsperiodes door ons bepaald en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u en andere Gebruikers voor een wijziging van de verbodsperioden voor elke vorm van overtreding.

Alle bepalingen met betrekking tot of betreffende beperking van aansprakelijkheid, disclaimers en vrijwaring blijven ook na beëindiging van deze Overeenkomst of beëindiging van uw gebruik van onze Website van kracht.

Misstanden en klachten

Alle incidenten van misbruik, overtredingen van de Regels, en/of oneigenlijk gebruik van uw auteursrecht door andere Gebruikers kunnen worden gemeld via e-mailadressen, contactformulieren, en andere contactmethoden zoals gepresenteerd op onze Website.

Gebruikers die geschillen met andere Gebruikers van onze Website proberen op te lossen door onze Regels, voorwaarden van deze Overeenkomst of Privacybeleid te schenden, en/of door illegale acties te ondernemen, zoals ongepaste opmerkingen aan het adres van andere Gebruikers, lopen het risico dat hun toegang tot onze Website op tijdelijke of permanente basis wordt beperkt, zoals beschreven in p.6 van deze Overeenkomst.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige acties die onze Gebruikers ondernemen terwijl ze op onze Website zijn of voor enige Inhoud die door hen wordt verstrekt.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van onze Website, met inbegrip van aansprakelijkheid als gevolg van rechtszaken, boetes, claims, schade, verplichtingen, kosten van welke aard en type dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, incidentele, boetes, en/of verliezen veroorzaakt door nalatigheid, onderbreking van de dienstverlening, verlies van gegevens, hardwareschade als gevolg van virusaanvallen, inkomstenderving, verlies van kansen, verspilling van kantoortijd, schending van een contract, claims van derden, of enige andere verliezen die kunnen zijn voorzien als verliezen die kunnen worden veroorzaakt als gevolg van of tijdens het gebruik van onze Website. Deze aansprakelijkheidsbeperking dekt, maar is niet beperkt tot, de overdracht van software of virussen die uw hardware kunnen beschadigen, storingen van mechanische of elektrische hardware of van communicatielijnen kunnen veroorzaken, andere verbindingsproblemen (zoals onmogelijkheid van internettoegang), onbevoegde toegang, diefstal, verwondingen, materiële schade, bedieningsfouten, stakingen of overmacht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor inkomensverlies, winstderving of verlies van contracten, verlies van zaken, verlies van verwachte besparingen, verlies van goodwill, verlies van gegevens, verlies van kantoortijd, en elk ander verlies of schade van welke aard dan ook.

U stemt ermee in MonkeyTalk en haar medewerkers te beschermen tegen alle aanspraken van derden en alle verliezen en kosten als gevolg van aanspraken die voortvloeien uit uw persoonlijke handelingen tijdens het gebruik van onze Website of als gevolg van de door u verstrekte Inhoud.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, onze Regels, Privacybeleid, Restitutiebeleid en deze Overeenkomst aan te passen of te wijzigen.

De meest recente en bijgewerkte kopieën van de bovengenoemde documenten worden op onze website gepubliceerd.

Wijzigingen worden actief en geldig vanaf het moment dat de gewijzigde tekst is bijgewerkt op de desbetreffende pagina op onze Website.

In sommige gevallen kunnen wij Gebruikers op de hoogte brengen van wijzigingen in documenten, maar het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de respectievelijke pagina's te controleren op updates.

Indien u het niet eens bent met de voorwaarden van deze Overeenkomst, dient u het gebruik van onze Website met onmiddellijke ingang te staken. Door onze Website te blijven gebruiken nadat wijzigingen van kracht zijn geworden, geeft u aan dat u akkoord gaat met alle wijzigingen en de gewijzigde voorwaarden van deze Overeenkomst.

Andere aangelegenheden

Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst, zonder inachtneming van conflictenrecht. In geval van juridische geschillen zullen deze worden beslecht voor een Nederlandse rechter.

Elke vordering die door U wordt ingesteld met betrekking tot de Applicatie moet worden ingediend binnen een jaar nadat de reden van de klacht zich heeft voorgedaan. Na het verstrijken van die termijn is een dergelijk recht voor altijd verloren en wordt het indienen van een dergelijke vordering als verboden beschouwd.

U stemt er hierbij mee in dat wij in geval van schending van de overeenkomst van uw kant onherstelbare schade oplopen. In dat geval hebben wij het recht (zonder enig bewijs van schade) op rechtsbescherming. Het bieden van rechtsbescherming aan ons door de wet beperkt ons echter niet in het verkrijgen van andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Indien er een geschil ontstaat tussen de Website en de Gebruiker, behoudt de Website zich tevens het recht voor om als bewijs te gebruiken dat u de Applicatie daadwerkelijk gebruikte (in sommige gevallen - als bewijs dat u de echte accounteigenaar bent) en de volgende informatie aan de betreffende instantie te verstrekken: uw Avatar; screenshots die door het systeem zijn gemaakt toen u naar gesprekspartners zocht; uw IP-adres; uw land, regio en stad; het type browser en besturingssysteem dat u gebruikte.

Dit document is opgesteld in verschillende talen. In geval van twijfel of onenigheid omtrent de inhoud ervan of in geval van uiteenlopende interpretaties, is de Engelse tekst bindend.

De namen van de clausules en subclausules van de Overeenkomst worden niet beschouwd als het wezenlijke deel van deze clausules en worden slechts gegeven ter oriëntering.

Berichten over schendingen van de Overeenkomst door Gebruikers dienen naar het volgende adres te worden gestuurd: [email protected] voor een onmiddellijk antwoord. Andere berichten met betrekking tot de Overeenkomst of de werking van de Applicatie dienen naar het volgende adres te worden gezonden: [email protected]